Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAT-BUD-STAL S.C.

 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ematbudstal.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”), a w szczególności określa:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów znajdujących
  się w asortymencie Sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Marcina  Braszczyka i Przemysława Marciszewskiego działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą MAT-BUD-STAL s.c. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wincentego Witosa 66 K, 25-561 Kielce, działającą pod numerem NIP: 9592015832, REGON: 381639899.

 

 1. Dane kontaktowe:
 2. Adres pocztowy – MAT-BUD-STAL s.c., ul. Wincentego Witosa 66 K, 25-561 Kielce.
 3. Adres poczty elektronicznej - sklepmetalowy@interia.pl
 4. Numer telefonu i jego godziny pracy – 535 570 374, w godzinach pracy Sklepu (dni robocze: 7:00-16:00, sobota 7:00 – 13:00) .

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez
  nie rozumieć:
 • MAT-BUD-STAL s.c.–spółka prowadzona przez Marcina  Braszczyka, Przemysława Marciszewskiego działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą MAT-BUD-STAL s.c. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wincentego Witosa 66 K, 25-561 Kielce, działającą pod numerem NIP: 9592015832, REGON: 381639899.
 • Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która  korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z MAT-BUD-STAL s.c. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie lub przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, co do których na podstawie przepisów szczególnych zastosowanie mają przepisy dotyczące Konsumentów;
 • Czas realizacji zamówienia- liczba dni roboczych, w których MAT-BUD-STAL s.c. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 • Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Sklep– sklep firmowy prowadzony przez MAT-BUD-STAL s.c. znajdujący się przy ul. Wincentego Witosa 66 K w Kielcach, 25-561 Kielce;
 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2022 poz. 1360)
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowegohttps://ematbudstal.pl/.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez MAT-BUD-STAL s.c.  dostępny na stronie internetowej pod adresemhttps://ematbudstal.pl/,  
  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar– produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy MAT-BUD-STAL s.c., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu i na zasadach określonych w Regulaminie
 • Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287).
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, zamawianego przez Klienta, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Klienta;

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 

 • 2. Rejestracja
 1. MAT-BUD-Stal s.c. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez konieczności rejestrowania Konta Klienta.
 4. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie głównej Sklepu internetowego, po naciśnięciu ikony ZAREJESTRUJ SIĘ i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do MAT-BUD-STAL s.c. poprzez naciśnięcie przycisku pojawiającego się na końcu formularza rejestracyjnego - „Zarejestruj się”.  
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania
  się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola
  na formularzu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego treści jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie
  na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sklep internetowy.
 7. Klient ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika
  w serwisach zewnętrznych, np. za pośrednictwem portali społecznościowych. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu internetowego na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o zalogowanie się.
  Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zostanie zwrotnie przekierowany do Sklepu internetowego, w którym zakładane jest konto Klienta. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez MAT-BUD-STAL s.c. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają odpowiednio następujące dane osobowe : imię, nazwisko, adres e-mail.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili , bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepmetalowy@interia.plalbo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10. MAT-BUD-STAL s.c. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron,
  jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 

 • 3. Zasady z korzystania ze sklepu internetowego.
 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie
  na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku
  ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 • 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąhttps://ematbudstal.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług  znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie
  do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, potrzebnych do jego zrealizowania tj.
 7. imię i nazwisko / nazwa firmy
 8. dane adresowe
 9. e-mail
 10. telefon kontaktowy
 11. NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 12. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, oznaczonych jako dane obligatoryjne, konieczne do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 13. przedmiotu zamówienia,
 14. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 15. wybranej metody płatności,
 16. wybranego sposobu dostawy.
 17. Niezbędny elementem procedury Zamówienia jest zapoznanie się i dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 18. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia z MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk, Przemysław Marciszewski Umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu.
 19. W trakcie procedury składania zamówienia - aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia, a w szczególności
  w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia.
 20. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie” .
 21. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta - gdy zamówienie zostanie złożone z jego wykorzystaniem - zostanie niezwłocznie wysłana przez MAT-BUD-STAL s.c. wiadomość elektroniczna zatytułowana „Potwierdzenie zamówienia” z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz wskazaniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej
  od MAT-BUD-STAL s.c. z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go
  do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a MAT-BUD-STAL s.c.
 22. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał opcję płatności z góry, powinien niezwłocznie uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru. W przypadku braku zapłaty
  w terminie 3 dni roboczychZamówienie zostanie anulowane, a informacja o tym zostanie przekazana do Klienta.
 23. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 24. Klient, który złożył Zamówienie ma prawo je anulować, przysługuje mu umowne prawo
  do odstąpienia od umowy sprzedaży do momentu nadania przez MAT-BUD-STAL s.c. przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli obejmujące anulowanie Zamówienia może zostać złożone poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy (dane wskazane w zakładce KONTAKT) w godzinach pracy Sklepu. Powyższe uprawnienie anulowania Zamówienia nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 

 • 5. Dostawa
 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów
  i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta wraz z kosztem dostawy.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z należnymi podatkami
  i  kosztami dostarczenia towaru, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, w tym także w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez dostarczenie Klientowi potwierdzeniu zamówienia. Dostawa Towarów odbywa się tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w dni robocze.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży. Na wyraźne żądanie Klienta, poprzez zaznaczenie opcji przy składaniu Zamówienia może być wystawiona faktura VAT.
 6. Klient ma możliwość podczas składania zamówienia wybrać odbiór osobisty Towaru
  w Sklepie znajdującym się w Kielcach, przy ul. Wincentego Witosa 66 K.  W przypadku wybrania odbioru osobistego Klient zostanie powiadomiony przez MAT-BUD-STAL s.c. o gotowości zamówionego Towaru do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, na podstawie danych podanych przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 7. W celu odbioru Zamówienia w Sklepie, Klient obowiązany jest przedstawić numer zamówienia, a także imię i nazwisko Klienta wskazane na formularzu Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionego Towaru w Sklepie, w terminie określonym w otrzymanej przez Klienta wiadomości o której mowa w §5 pkt 6, MAT-BUD-STAL s.c. ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży.  MAT-BUD-STAL s.c. może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży po upływie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminy do odbioru Zamówionego Towaru przez Klienta.

 

 • 6. Ceny
 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone
  są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług tj. podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Ceny Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia Towarów każdorazowo podawane są w trakcie składania Zamówienia oraz uwzględnione są w całkowitej wartości Zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Klient ma możliwość opłacenie zamówienia:
 5. a) przelewem na numer konta bankowego: 17 8493 0004 0010 0762 1120 0001;

  b) kartami: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

  c) blik

 

 • 7. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287) Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 2022 poz. 1360) lub do którego stosuje się przepisy tej ustawy, , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów.  Konsument, który chce odstąpić od umowy powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie na piśmie poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk Przemysław Marciszewski, ul. Wincentego Witosa 66 K, 25-562 Kielce lub przesłać  to oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  sklepmetalowy@interia.pl, w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonanie przysługującego prawa do odstąpienia
  od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
  za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy zanim MAT-BUD-STAL s.c. przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MAT-BUD-STAL s.c. o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk Przemysław Marciszewski ul. Wincentego Witosa 66k, 25-561 Kielce, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić Towar w Sklepie firmowym osobiście, w godzinach jego otwarcia.
 4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony Towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej i Konsument wyrazi
  na to zgodę.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Towaru.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r. poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów:
 8. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
 12. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

 

 

 

 • 8. Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje
 1. MAT-BUD-STAL s.c. jest zobowiązany do dostarczania Klientom towaru bez wad, zgodnego z treścią zawartej umowy, wobec czego ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287), a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360).
 2. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje bezpośrednio w Sklepie firmowym w Kielcach, przy ul. Wincentego Witosa 66 K w godzinach jego otwarcia lub na piśmie przesłanym
  za pomocą poczty na adres sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sklepmetalowy@interia.pl, z dopiskiem „Reklamacja”, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami zwrotnymi.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres
  do korespondencji, adres poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis stwierdzonej wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, w przypadku wad fizycznych Towarów Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady, a ponadto preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  Do zgłoszenia dołączyć należy kopię lub skan dowodu zakupu towaru.
 4. MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk, Przemysław Marciszewski niezwłocznie rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku, gdy treść reklamacji nie pozwala Sprzedawcy na jej rozpoznanie, Sprzedawca przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od doręczenia wezwania. Wskazane wezwanie Sprzedawca doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez Sprzedawcę.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji MAT-BUD-STAL s.c. podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient, będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.
  z 2022 poz. 1360) lub do którego stosuje się przepisy tej ustawy, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi w art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W szczególności Sprzedawca może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa
  jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili,
  w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 9. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu
  od umowy, gdy:
 11. Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 12. Mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;
 13. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje
  do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy tylko w przypadku,
  gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.
 16. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 17. Klient, będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, jest zobowiązany na koszt MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk, Przemysław Marciszewski dostarczyć niezgodny z treścią umowy Towar do siedziby Sklepu – tj. ul. Wincentego Witosa 66 K, 25-561 Kielce.
 18. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy
  na jego koszt, natomiast Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy płatności, chyba, że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 20. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania
  i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 

Przedsiębiorcy

 1. MAT-BUD-STAL s.c. zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych, pochodzących z ekspozycji, Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar zarówno nowy, jak i pochodzący z ekspozycji czy zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności, jeżeli:
 4. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
  w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 5. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 6. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 7. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
 9. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad
  lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
  na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
 10. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie
  do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 11. Sprzedawca MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk Przemysław Marciszewski ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 12. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego działu, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia działu „Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje”.

 

 

 

 

 

 • 9. Polityka prywatności i danych osobowych i ich ochrony.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk Przemysław Marciszewski, z siedzibą w Kielcach (25-561), ul. Wincentego Witosa 66 K.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia
  się i akceptacji niniejszego Regulaminu. Niepodanie danych osobowych niezbędnych
  do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox)
  na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016r.
 4. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 5. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywane sią do firm obsługujących MAT-BUD-STAL s.c. Marcin Braszczyk, Przemysław Marciszewski w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla Sprzedawcy działania marketingowe z zastrzeżeniem postanowień punktu 10 niniejszego paragrafu.  Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres do doręczeń, telefon, adres e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:

  a) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

  b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych
  lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 2. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym
  w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 4. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres sklepmetalowy@interia.pl.
  Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 5. Użytkownik Sklepu ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty
  te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać,
  że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

 

 • 10. Postanowienia końcowe.
 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), ustawy o ochronie danych osobowych, jak i RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ni nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 5. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://ematbudstal.pl/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl